Δύο νέα έργα σε Αργοστόλι και Ληξούρι

Άλλα δύο έργα αναμένεται να δημοπρατηθούν το προσεχές διάστημα:

Το πρώτο αφορά στο Ληξούρι και είναι έργο της Περιφέρειας:

  1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 860.000,00 € με ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τετρακόσιες είκοσι (420) ημέρεςαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 25.05.2018.
  2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 π.μ.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 71129.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  5.06.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
  2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από: Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 02.10.04.071.9723.04.017.001.001 και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Το δεύτερο αφορά στο Αργοστόλι και είναι έργο του Δήμου:

Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 138.000,00 Ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης της οδού Διονυσίου Λαυράγκα στο Αργοστόλι,
από το ύψος της πλατείας Βαλλιάνου μέχρι και την παραλιακή οδό.
Οι κύριες εργασίες που περιλαμβάνονται στην ανάπλαση είναι:
• Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις υφιστάμενων δαπέδων, κατασκευών, Η/Μ εγκαταστάσεων
• Δαπεδοστρώσεις με κυβόλιθους από γρανίτη
• Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών δικτύων