Επείγον: Νέα θέση για την καντίνα του Δήμου στο Μύρτο!

Συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου με μοναδικό θέμα την νέα θέση της καντίνας του Δήμου στην παραλία του Μύρτου. Διαβάστε το πρακτικό της συνεδρίασης:

Με την αρίθµ. πρωτ. 13638/23-05-2018 πρόσκληση καλεστήκατε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση για την συζήτηση του µοναδικού θέµατος ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την
οριοθέτηση νέας θέσης λειτουργίας της καντίνας Μύρτου.» λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου .

Καλείστε καταρχήν να ψηφίσετε για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.
Αφού τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν τον ορισµό της συνεδρίασης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ο Προέδρευων κ. Αποστολάτος Γεράσιµος δίνει τον λόγο στον Α/∆ήµαρχο Πυλάρου κ. Μιχαήλ Γάκη ο οποίος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής το τοπογραφικό
∆ιάγραµµα οριοθέτησης της κινητής καντίνας εκτός χώρου αιγιαλού διαστάσεων 230 µ Χ4,66 µ Χ 2,56 µ στην περιοχή «ΜΥΡΤΟΣ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων όπως συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε του ∆ήµου µας κ. Φιλιππάτο Γεράσιµο και θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλο Θεόδωρο

Στην συνέχεια ο κ. Γάκης Μιχαήλ θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 4/24-05-2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας ∆ιβαράτων σύµφωνα µε την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε και καθόρισε ως θέση για την τοποθέτηση της κινητής καντίνας στην παραλία Μύρτου την προτεινόµενη στο θεωρηµένο από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του µηχανικού κ. Φιλιππάτου Γεράσιµου.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Προεδρευων κ. Αποστολάτος Γεράσιµος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την οριοθέτηση νέας θέσης λειτουργίας της καντίνας Μύρτου , την προτεινόµενη θέση όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα οριοθέτησης της από τον Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε του ∆ήµου µας κ. Φιλιππάτο Γεράσιµο και θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλο Θεόδωρο.
Ο κ. Παρίσης Ηλίας δηλώνει ότι συµφωνεί καταρχήν µε την εισήγηση µε την επιφύλαξη για την συζήτησή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας – Γάκης Μιχαήλ – Κατσιβέλης Γεώργιος και Βανδώρος Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το τοπογραφικό ∆ιάγραµµα οριοθέτησης της κινητής καντίνας εκτός χώρου αιγιαλού της Τεχνικής Υπηρεσίας.
• την 4/24-05-2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας ∆ιβαράτων.
και την πρόταση του Προεδρεύοντος :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την οριοθέτησης της νέας θέσης της κινητής καντίνας εκτός
χώρου αιγιαλού διαστάσεων 230 µ Χ4,66 µ Χ 2,56 µ στην περιοχή «ΜΥΡΤΟΣ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων όπως αποτυπώνεται , στο συνηµµένο τοπογραφικό ∆ιάγραµµα που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε του ∆ήµου
µας κ. Φιλιππάτο Γεράσιµο και θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Καλογερόπουλο Θεόδωρο.

Απόσπασμα του τοπογραφικού μπορείτε να δείτε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%9A%CE%A6%CE%A9%CE%955-0%CE%A1%CE%98?inline=true