Ματιάτος: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας

Στα πλαίσια λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Κεφαλονιάς  καλεί εκ νέου τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνσή τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Η  υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων  προκύπτει από :

1)την υπ.αριθμ.4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη(ΦΕΚ1346/25-4-2012 Τεύχος Β)

2) τον Ν.3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26

3)τον Κανονισμό Καθαριότητας  του Δήμου Κεφαλονιάς,άρθρα 16 και 17

Οι ανωτέρω υπόχρεοι πρέπει να προβαίνουν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και στην άμεση αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού με ίδια μέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων από τους υπόχρεους, προβλέπονται από τον Νόμο και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ,που αφορούν:

1)επιβολή προστίμου  πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό  μέτρο(άρθρο 94 παρ.1 περίπτ.26 εδάφιο β΄ του Ν.3852/2010), 2)καταλογισμό της δαπάνης που θα προκύψει σε περίπτωση καθαρισμού του οικοπέδου από τον Δήμο και ενημέρωση  της  Πυροσβεστικής Αρχής  για την υποβολή μήνυσης προς τους ανωτέρω ιδιοκτήτες για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επίσης  απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2018.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ