Περιφέρεια: Παρέχει 798.375 ευρώ από τα ταμεία της για την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος σε 500 ανέργους ηλικίας 29-55 ετών

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο το σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 2 «Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος σε Ωφελούμενους» της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5034543 που αφορά σε 500 νέους ανέργους της ΠΙΝ (ΝΕΕΤs 15-29 ετών μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 29-55 ετών, επαπειλούμενους από φτώχεια).

Ο  συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 2, συνολικής διάρκειας 21 μηνών,  ανέρχεται σε 798.375 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί όπως προβλέπεται στην απόφαση ένταξης.

 

Στόχος του υποέργου αποτελεί η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος

των ωφελούμενων ανέργων, οι οποίοι αποδεδειγμένα θα έχουν ολοκληρώσει τις συνεδρίες συμβουλευτικής, τα προγράμματα κατάρτισης και την σχετική διαδικασία εξέτασης πιστοποίησης προσόντων,  ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αναβαθμισμένο εργασιακό προφίλ.

 

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα υπολογίζεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 1.500 ευρώ (300 ώρες X 5 ευρώ/ώρα) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

 

Σημειώνεται ότι η πράξη «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» εντάσσεται  στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»,  προϋπολογισμού 1.683.000 ευρώ.