Προσλήψεις στο Λιμενικό με προκήρυξη χωρίς Πανελλαδικές (έγγραφο)

ÐÅÉÑÁÉÁÓ-Óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ïé äéáóùèÝíôåò ìåôáíÜóôåò áðü ôï íáõÜãéï ôçò ÓÜìïõ, üðïõ Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 22 Üíèñùðïé.Ðñüêåéôáé ãéá 32 Üôïìá, 7 Óýñéïé, 24 Óïìáëïß êáé ìßá ãõíáßêá áðü ôçí Åñõèñáßá, åíþ ìå ôï ßäéï äñïìïëüãéï èá ìåôáöåñèïýí ïé óïñïß ôùí 12 íåêñþí ìéáò êáé ïé 10 Ý÷ïõí Þäç ôáõôïðïéçèåß. (EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Παράθυρο» σε προσλήψεις στο Λιμενικό μέσω νέας προκήρυξης χωρίς Πανελλαδικές προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή.

Οι προσλήψεις αυτές προβλέπονται ως «κατ’ εξαίρεση» στο πλαίσιο του να «αντιμετωπισθούν τυχόν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς διατήρηση για το εν λόγω διάστημα της στελεχιακής επάρκειας και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του».

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα ποσοστά των θέσεων επί του συνολικού αριθμού προκηρυσσομένων θέσεων που καλύπτονται από τις κατηγορίες υποψηφίων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αναλυτικά η διάταξη:

Αναδημοσιευση από www.aftodioikisi.gr