Στην «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» Οι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ »

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς,  το πρακτικό του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ και ΣΠΗΛΑΙΟΥ ∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

Στον διαγωνισμό υπέβαλε προσφορά η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» . Η προσφορά «ανήλθε στο ποσό των 167.000,00€( άνευ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 207.080,00€(µε ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης 1,37%»

Η απόφαση έγκρισης, πάρθηκε κατά πλειοψηφία.