1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Καλλιθέα, Λ. Θησέως 280, (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει Διαγωνισμό στη σελίδα που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.
Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των γενικών όρων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη του νικητή. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Τρίτη 12/02/2019 από ώρα: 09:00 έως και την Πέμπτη 14/02/2019 έως ώρα: 23:59
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να σχολιάσουν (comment) το post του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό Τόπο της Levante ferries στο Facebook (https://www.facebook.com/levanteferries), και να αναφέρουν (tag) στο σχόλιο τους το Facebook profile έως και τριών (3) ατόμων με τα οποία θα ήθελαν να ταξιδέψουν από/προς τα νησιά της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς ή της Ιθάκης σε περίπτωση που κερδίσουν τον διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
5. Δώρο Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδειχτεί ένας νικητής ο οποίος θα κερδίσει 4 ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και 1 εισιτήριο μεταφοράς ΙΧ επιβατικού οχήματος, μετ’ επιστροφής, για κάποιο από τα δρομολόγια Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κυλλήνη, Κυλλήνη-Πόρος-Κυλλήνη, Πάτρα-Σάμη-Πάτρα και Πάτρα-Ιθάκη-Πάτρα (ή αντίστροφα) με πλοίο της Κοινοπραξίας ΙΟΝΙΑΝ ΓΚΡΟΥΠ, που καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Κοινοπραξίας, τα οποία θα πρέπει να εξαργυρωθούν εντός της περιόδου από 18/02/2019 έως 31/03/2019, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς του Δώρου σε προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο. Διευκρινίζεται ότι όλα τα εισιτήρια που θα κερδίσει ο νικητής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, σε μία διαδρομή μετ’ επιστροφής.
Το Δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται ή αντικαθίσταται με άλλα, ούτε δύναται η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης, αντικατάστασης ή εξαργύρωσης σε χρήμα του Δώρου.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί του. Ο νικητής θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Διοργανωτή και θα ανακοινωθεί με σχόλιο στο post του Διαγωνισμού. Στο σχόλιο ανακοίνωσης ο προσωρινά αναδειχθείς νικητής θα κληθεί να στείλει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του Διαγωνισμού στο facebook.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος μίας ημερολογιακής ημέρας από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και το δώρο ακυρώνεται.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής μέσω του Facebook ID του.
7.Παραλαβή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων.
Ο τρόπος παραλαβής των δώρων από τον νικητή θα καθοριστεί μετά από επικοινωνία του Διοργανωτή μαζί του. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
8. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Με το τέλος του διαγωνισμού και τη διάθεση των δώρων στο νικητή, θα σταματήσει να υπάρχει η όποια ευθύνη του Διοργανωτή και των συνεργαζομένων με αυτόν εταιρειών. Ο Διοργανωτής και οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες, εάν υπάρχουν, δεν θα είναι υπεύθυνες για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης των δώρων που απονεμήθηκαν.
9. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα και νικητή του Διαγωνισμού, όπως το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και facebook profile name, σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας της εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο “https://www.levanteferries.com/privacy-policy/”, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται την ανωτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους για τον παρόντα σκοπό.
Μετά την απόδοση του Δώρου, τυχόν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης νομοθετικής ρύθμισης ή αποφάσεων αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία (πχ. δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας ή/και διαγραφής), μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνο: 210 9499400, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση privacy@levanteferries.gr ή στη φυσική μας διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 280, Καλλιθέα 176 75.
10.Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή και απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και εκμετάλλευση αυτών για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου καθώς και οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι αντίθετο με το νόμο ή τα χρηστά ήθη και βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να αφαιρεί τέτοιο περιεχόμενο από τη σελίδα του.
11. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2109499600 Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@levanteferries.gr.
12. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.
13. Τροποποίηση όρων Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλεί καθώς και να παρατείνει, ή συντομεύει τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
14. Αποδοχή των παρόντων όρων Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
15. Δημοσιότητα Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Κυριακή Ανωμερίτη, οδός Σκουφά 66, Κολωνάκι και έχουν αναρτηθεί και θα ενημερώνονται διαρκώς στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.
16. Επίλυση διαφορών Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, ενώ ο διαγωνισμός θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Από το fb της Levante Ferries
Προηγούμενο άρθροΌμορφο βραδάκι στο πανέμορφο Αργοστόλι (εικόνες)
Επόμενο άρθροΠεριφερειάρχης : «… η επισκευή του παλαιού κτιρίου του ΓΕΛ Ληξουρίου θα προχωρήσει και ας πάρει την ευθύνη ο Δήμος και η εκπαιδευτική κοινότητα να μην το λειτουργήσει !!!!….»