Απαλλαγές από δημοτικά τέλη για Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.- Ποιους Δήμους αφορά

Τους Οργανισμούς Λιμένος Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Κέρκυρας, ήτοι τους πόρους όλων των κατά τόπους παραλιμένιων Δήμων, αφορά νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας με υπογραφή και του ΥΠΕΣ, κ. Αλ.Χαρίτση, που κατετέθη στη Βουλή στις 7/2/2019.

Πρόκειται για την κύρωση (αρ.1) δέκα συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αντίστοιχων Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Ταυτοχρόνως, για τη μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ (παρ.2 αρ.2) του δικαιώματος υπο-παραχώρησης σε τρίτους επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των εγκαταστάσεων στις περιοχές αρμοδιότητας των δέκα Α.Ε.

Εν περιλήψει, το ν/σ απαγορεύει στους Δήμους να επιβάλλουν στους Οργανισμούς Λιμένος “ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων”, οποιαδήποτε διάταξη νόμου και εάν επικαλούνται. Εάν Δήμος “δεν συμμορφώνεται”, το Δημόσιο δεν θα του αποδίδει το έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος που προβλέπει το ν/σ. Επιπλέον, ειδική ρύθμιση διασφαλίζει ότι δημοτικά τέλη σε βάρος όλων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., δεν θα συνεισπράττονται και δεν θα αποδίδονται στους ΟΤΑ μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι οι δέκα Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνούν με δικές τους δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, καθώς και για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα παραχωρούμενα στοιχεία μέσα στο λιμένα.

“Ουδείς Δήμος έχει αρμοδιότητα να επιβάλει ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με τους χώρους που περιλαμβάνονται στα παραχωρούμενα στοιχεία” ορίζει η περ.α’ της παρ.1 του αρ.5, παραθέτοντας σειρά ενδεικτικών διατάξεων, που συμπληρώνονται με τη γενική εξαίρεση “είτε κατ’ επίκληση άλλης διάταξης”.

Περαιτέρω, αυξάνεται (από 2% σε 3,5%) το ποσοστό επί του συνόλου των ενοποιημένων ετήσιων εσόδων των Οργανισμών που αποδίδεται στο Δημόσιο (παρ.2 αρ.5).

Καθορίζεται δε ότι από φέτος, το αργότερο έως τις 30/9 κάθε έτους κατά τη διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης, το Δημόσιο αποδίδει στους παραλιμένιους Δήμους έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, που αντιστοιχεί σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε από τους Οργανισμούς. Το ποσοστό θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση σε όποιο Δήμο “δεν συμμορφώνεται” με τη μη επιβολή τελών όπως αυτή προαναφέρθηκε (παρ.3 αρ.5).

Τέλος, δεν συνεισπράττονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των ΟΤΑ “κάθε είδους φόροι, τέλη και εισφορές” σε βάρος των Οργανισμών, ανεξαρτήτως της μετοχικής τους σύνθεσης (αρ.6). Η ρύθμιση αφορά όλους τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. του ν.2932/2001 και του ν.2688/1999 και όχι μόνο τους δέκα. Αυτό νομοθετείται “προκειμένου να τερματιστεί η ανορθόδοξη πρακτική της είσπραξης και απόδοσης στους ΟΤΑ δημοτικών τελών, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ”, διευκρινίζει η Αιτιολογική Έκθεση (σελ.9).

Τυχόν ανείσπρακτα σχετικά ποσά σε εκδοθέντες λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (μαζί με προσαυξήσεις, πρόστιμα, τόκους κλπ) αφαιρούνται με αντιλογισμό εντός οριζόμενης προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται ότι θεματικά συναφής ρύθμιση, επίσης υπογεγραμμένη από τον ΥΠΕΣ, ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει ως αρ.33 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018). Αφορά, ομοίως, όλες τις Α.Ε. του ν.2932/2001 και του ν.2688/1999, δηλαδή τις Ανώνυμες Εταιρείες στις οποίες έχουν μετατραπεί πρώην Λιμενικά Ταμεία ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς), Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης) κλπ.

Βάσει αυτής, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεώθηκαν να τους χορηγούν ασφαλιστική ενημερότητα, “παρά την ύπαρξη βεβαιωμένων σε βάρος τους, ληξιπρόθεσμων ή μη, οφειλών προς ΟΤΑ, που αφορούν φόρους, τέλη ανταποδοτικά ή μη, εισφορές οποιασδήποτε κατηγορίας, φύσης ή περιγραφής”.

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr