1.000.000 ευρώ στο οδικό δίκτυο “ρίχνει” ο Δήμος-Που θα πέσει άσφαλτος με χρήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Αγαπητό kefalonia magazine

Με το Αργοστόλι και πάλι να παίρνει την “μερίδα του λέοντος” και ενόψει των εκλογών του Μαίου το “Μέγαρο” ρίχνει στην μάχη του οδικού δικτύου 1.000.000 ευρώ σύμφωνα με την διακήρυξη δημοπρασίας που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο τίτλος του έργου είναι:
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 € (Ευρώ) και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 594.282,55 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 106.970,86 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 105.188,01 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 10,19 €
Φ.Π.Α. 24% 193.548,39 €
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν.
4412/2016.
11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου
(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia)
1. Τ.Κ. ΧΑΛΙΩΤΑΤΩΝ

2. Τ.Κ. ΠΟΥΛΑΤΩΝ
3. Τ.Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ

4. Τ.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
5. Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

6. Τ.Κ. ΠΟΡΟΥ
7. Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

8. Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
9. Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΑΣ

10. Τ.Κ. ΤΖΑΜΕΡΑΛΑΤΑ
11. Τ.Κ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΑ

12. Τ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ
13. Τ.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

14. Τ.Κ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» με αρ. μελέτης 103 /2018 είναι η συντήρηση
και επισκευή δημοτικών δρόμων του Δήμου Κεφαλλονιάς όπως αναπτύσσονται στη τεχνική έκθεση της μελέτης.
Η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στην κατηγορία έργων:
1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με την ΣΑΕΠ 522/07-09-2017 (ΑΔΑ:Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54) και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 355/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κεφαλλονιάς (Κ.Ε. 2017ΕΠ02200004 και Κ.Ε. 64.7333.02 Δήμου Κεφαλλονιάς).

Ο τοπικός αναλυτής