Οδός Δωρητών Σεισμού 2014 στο Ληξούρι

Μετά από εισήγηση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλικής Δημητρίου Μαρκέτου, αποφασίστηκε να ονομαστεί ανώνυμος δρόμος σε Οδό Δωρητών Σεισμού 2014.

Η οδός αυτή βρίσκεται παραπλεύρως του Μουσείου Ληξουρίου και μεταξύ των οδών Μιχαήλ Αβλίχου και της επαρχιακής οδού παράλληλης του ποταμιού Ληξουρίου.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της 7/5/2018 εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτοντας τα εξής:

Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 2014 οι οποίοι έπληξαν καίρια την Παλική, εκδηλώθηκε ένα αυθόρμητο κύμα ηθικής και υλικής συμπαράστασης μεμονωμένων ατόμων, συλλόγων, επιχειρήσεων από την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό προς τον ∆ήμο μας.

Σας καλώ ως ∆ημοτική Κοινότητα Παλικής να αποφασίσουμε την ονοματοδοσία του δρόμου παραπλεύρως του Μουσείου Ληξουρίου, όπου ήταν και ο τόπος διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε οδό ∆ΩΡΗΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ 2014, τιμώντας συλλογικά όλους αυτούς τους δωρητές.

Παράλληλα μέσα από αυτήν την ονοματοδοσία αναδεικνύεται η διαχρονική και πανανθρώπινη αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης ως παράδειγμα προς μίμηση, τόσο για τους κατοίκους της Παλικής όσο και γενικότερα.

Το Συμβούλιο μετά την εισήγηση του προέδρου και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. προέδρου ομόφωνα γνωμοδοτησε για την έγκριση της εισήγησης του προέδρου της ∆ημοτικής Κοινότητας Ληξουρίου για την ονοματοδοσία.

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr