Êëåéóôü ó÷ïëåßï óôçí ðüëç ôçò ËÜñéóáò ãéá íá ðåñéïñéóôåß ï êïñïíïúüò êáé ç åîÜðëùóç ôïõ, ôçí ÔåôÜñôç 11 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ËÅÙÍÉÄÁÓ ÔÆÅÊÁÓ)

Ανάρτηση του Antonios Darzentas 

Το μεγάλο ερώτημα που ανακυπτει τη νέα σχολική χρονιά,είναι τι κάνω με το παιδί μου.Αντικρουόμενες;;; μελέτες κάνουν…

Gepostet von Antonios Darzentas am Sonntag, 2. August 2020