Δήμος Σάμης: Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκμίσθωση παραλιών-Ποιοί είναι και ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν

Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει ότι με την υπ΄αριθμ. 47458ΕΞ2020/15-5-2020  (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β’) ΚΥΑ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό επιχειρήσεων και ειδικότερα:

α) ξενοδοχειακά καταλύματα,

β) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),

γ) κέντρα αναψυχής,

δ) εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων αναψυκτηρίων (καντίνες),

ε) ναυταθλητικά σωματεία (αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ. Αθλητισμού με συναφείς δραστηριότητες για την εξυπηρέτηση των λουόμενων βάσει του καταστατικού τους)

στ) επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής,

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20, όπως ισχύει και δεν έχουν σύμβαση παραχώρησης σε ισχύ  να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο Δήμο Σάμης προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστεί σχετικά:

α) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος/ ξενοδοχείου/ Ενοικ. Δωματίων κ.τ.λ., με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει

β) Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

γ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

δ) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.),

ε)  Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών» της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr). Στο απόσπασμα αυτό θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 παρ. 1 Γενικά Α) της ΚΥΑ), ή Υπόβαθρο Ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, ή Απόσπασμα Τοπογραφικού Διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, όπου θα αποτυπώνεται ο αιτούμενος προς χρήση χώρος.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν πλήρεις αιτήσεις, ως τις 31/03/2022.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο email: [email protected] ή στην Δ/νση: Δήμος Σάμης Ιωάννου Μεταξά 27,28080 Σάμη, Τηλ. Επικοινωνίας:  2674022640 ή 2674360505.

 

 

Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμης