Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Εγκύκλιο με αποδέκτες τους Δήμους, δίνοντας τεχνικές οδηγίες για να συντάξουν τα Επιχειρησιακά Σχέδια για την εξασφάλιση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με το αρ.92 ν.4759/2020.

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ.1 του εν λόγω άρθρου ορίζει ότι « για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη. »

Η παρ.6 προβλέπει ότι « το Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίνεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου ».

Με την Εγκύκλιο λοιπόν δίνονται στους Δήμους σχετικές οδηγίες για την αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων, τη γεωχωρική βάση δεδομένων, την τεχνική έκθεση, τον τρόπο παράδοσης, καθώς και για τη χρηματοδότηση.

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται από Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Σε περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη (Ανάδοχο), η εκτίμηση της αμοιβής προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:

–  για Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους = 5.000 € πλέον Φ.Π.Α.

– για Δήμους με πληθυσμό από 5.000 έως 10.000 κατοίκους = 10.000 € πλέον Φ.Π.Α.

– για Δήμους με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και πάνω, για τον υπολογισμό της αμοιβής εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος Α = 20.000 € + κ*40.000 €, όπου η τιμή Α είναι η μέγιστη αμοιβή του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια βάσει του Πίνακα στη σελίδα 7 της Εγκυκλίου.

Η αριθμ. οικ.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/57771/774/14.6.2021 Εγκύκλιος

Πηγή: airetos.gr