ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ-ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇÓ ÊÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ (ICON PRESS / ÊÙÓÔÁÓ ÌÐÁËÔÁÓ)

⦿ Ο Κυριάκος ξαναπάει στη Ζάκυνθο για δεύτερη φορά από την εκλογή του.

⦿ Εδώ στην Κεφαλονιά γιατί δεν έρχεται, κυρία Γιάννα μας;

⦿ Μήπως το νησί μας …«κείται μακράν»;

Ιβάν

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr