Ιδού η “βόμβα” του “Ημερήσιου”: Στην δημοσιότητα έγγραφο-“φωτιά” των “ΡΑΜΠΟ” για το έργο της ανάπλασης της Πλατείας Βαλλιάνου!

O «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα ένα έγγραφο-φωτιά του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), γνωστότερων ως «Ράμπο», με ημερομηνία 15/2/2019, το οποίο απευθύνεται στον δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, και με το οποίο ζητούνται εξηγήσεις για το έργο της ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου.

Ειδικότερα, θέμα του εγγράφου είναι η «Αναζήτηση απόψεων για το έργο Ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων-Πλατεία Βαλλιάνου», βάση των ευρημάτων και διαπιστώσεων που κατέληξαν οι Επιθεωρητές, οι οποίοι έκαναν επιτόπιο έλεγχο στο έργο της Πλατείας κατά τον Ιούλιο του 2018, όταν το έργο είχε ήδη ολοκληρωθεί και είχε αποδοθεί από την Δημοτική Αρχή προς χρήση.

Στην τρισέλιδη επιστολή του ΣΕΕΔΔ προς τον δήμαρχο οι Επιθεωρητές ζητούν «να μας εκθέσετε τις απόψεις σας συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα» μέχρι τις 22/2/2019 με εμπιστευτικό έγγραφο.

Τα στοιχεία αφορούν έξι σημεία, τα οποία αφενός απομυθοποιούν το έργο έμβλημα της Δημοτικής Αρχής («Κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας» έχει αποκαλεστεί από τον αντιδήμαρχο έργων Διον. Λυκούδη) και αφετέρου βάζουν σε περιπέτειες την «Ισχυρή Κεφαλονιά» εν όψει των επερχόμενων εκλογών.

Η εμπιστευτική επιστολή του ΣΕΕΔΔ προς το δήμαρχο αναφέρει τα εξής:

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: Φ3/ΕΜΠ270

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Δήμο Κεφαλονιάς

Υπόψη κ. Δημάρχου

Πλ. Βαλλιάνου,

Τ.Κ.281 00, Αργοστόλι

Κοιν/ση:

1) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπ όψη Προϊσταμένου Δ/νσης Λ. Βεργωτή 160,

Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι

2) Δ/νση Πολεοδομίας Δ. Κεφαλονιάς Παν. Βαλλιάνου 7, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι

ΘΕΜΑ: Αναζήτηση απόψεων για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πλατεία Βαλλιάνου»

ΣΧΕΤ.:

  1. 1. Η υπ’ αριθμ. ΣΕΕΔΔ/Φ.2 /44/6877/01.06.2018 εντολή διενέργειας Επιθεώρησης-Ελέγχου.
  2. Το με ΑΠ ΣΕΕΔΔ/Φ.3/EMΠ 2014/27-12-2018 έγγραφό μας

Στο πλαίσιο διενέργειας Επιθεώρησης-Ελέγχου δυνάμει της ανωτέρω σχετικής εντολής, παρακαλούμε να μας εκθέσετε τις απόψεις σας συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα για τα ακόλουθα:

  1. Σχετικά με τα μέλη Επιτροπών για την υλοποίηση του έργου.

Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών συμπίπτουν με τους επιβλέποντες του έργου ενώ σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2 του Ν. 3669/2008 και της αρχής διαχωρισμού των καθηκόντων θα πρέπει να είναι διαφορετικά ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής και αμερόληπτη επίβλεψη των εργασιών υλοποίησης του έργου. Η αρχή της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων αναφέρεται και στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/ 1999, ΦΕΚ Α/45/09-03-1999). 

  1. Σχετικά με τον 1ο ΑΠΕ του έργου.

Α. Οι νέες εργασίες και οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ του έργου υλοποιήθηκαν πριν από την έγκρισή τους από την Προϊσταμένη Αρχή καθώς έχει βεβαιωθεί περάτωση εργασιών 16 μήνες πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, κατά παράβαση του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και της σχετικής εγκυκλίου E. 7/11.05.2011 Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Ο δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης

Β. Η παράταση που δόθηκε από τη ΠΑ με την αριθ. 216/31-07-2017 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Κεφαλονιάς με την αναφορά ότι «[…] Η παράταση αναφέρεται στην διαχείριση της σύμβασης-διοικητική διαδικασία και όχι στο φυσικό αντικείμενο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί [..]» δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία των δημοσίων έργων καθώς η αναφορά που γίνεται σε προθεσμίες στο άρθρο 48 «Προθεσμίες» του Ν. 3669/2008 αναφέρεται σε εκτέλεση εργασιών και των προβλεπομένων δοκιμών του έργου.

Γ. Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από την ΠΑ του έργου στις 2/11/2018 (Απόφαση 333/20 18 ΔΣ Δήμου Κεφαλονιάς) ήτοι, α) δεκατρείς (13) μήνες αφότου είχε λήξει η τελευταία εγκεκριμένη παράταση του έργου, β) περισσότερο από δέκα έξη (16) μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση αυτού (18-06-2017) και γ) ενώ είχε ήδη προηγηθεί έγκριση παράτασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (σημείο Β ανωτέρω).

Συνεπώς, τόσο η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΤΥ), όσον αφορά το μέρος της εισήγησης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ όσο και η Προϊσταμένη Αρχή (ΔΣ Δήμου Κεφαλονιάς) για την έγκρισή του, επέτρεψαν την εκτέλεση εξωσυμβατικών εργασιών, καθώς οι νέες εργασίες και οι υπερβάλλουσες ποσότητες εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ είχαν ήδη υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο πριν την έγκρισή τους, μη ασκώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις αρμοδιότητες τους όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκρισή τους. Επισημαίνεται ότι κατά την άποψη της ελεγκτικής ομάδας και ενόψει της αρχής της χρηστής διοίκησης, η ανωτέρω παράλειψη (υπέρμετρη χρονική καθυστέρηση) συνιστά παραβίαση των προβλεπομένων στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

  1. Σχετικά με τη τελική επιμέτρηση του έργου.

Η τελική επιμέτρηση του έργου δεν υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εντός δύο (2) μηνών το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση αυτού σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. του άρθρου 52 «Επιμετρήσεις του Ν. 3669/2008 και συνεπώς σύμφωνα με την παρ. 6 ίδιου άρθρου πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν η ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστων (2%ο) επι του συνολικού ποσού που έχει καταβληθει στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση.

  1. Σχετικά με την πρόβλεψη στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου στο χώρο υλοποίησης του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ο σχεδιασμός για την υλοποίηση μελέτης και κατασκευής έργου για την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου και β) ο χορος που μελλοντικά θα καταλαμβάνει το Πολιτιστικό Κέντρο γειτνιάζει με το χώρο ανάπλασης της πλατείας και αποτελεί λειτουργική συνέχεια αυτού, προκύπτει ότι ο χώρος αυτός δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί των παρεμβάσεων για την ανάπλαση του χώρου της πλατείας και την πλακόστρωση αυτής. Επιπλέον, από τις παρεμβάσεις του ελεγχόμενου έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – πλατεία Βαλλιάνου» δεν καθίσταται απαγορευτική ενδεχόμενη μελλοντική ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής.

Ωστόσο θα έπρεπε να είχε ληφθεί μέριμνα κατά το σχεδιασμό του έργου έτσι ώστε να προκύπτει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση από μια ενδεχόμενη μελλοντική ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου. Ιδιαίτερη προσοχή θα έπρεπε να είχε δοθεί στην όδευση των δικτύων ώστε να μην απαιτείται η μελλοντική μετατόπισή τους κατά την ανέγερση του κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η σπατάλη πόρων.

  1. Σχετικά με την μη ύπαρξη εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης.

Το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων-πλατεία Βαλλιάνου» υλοποιήθηκε χωρίς εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη η οποία θα αποτύπωνε την κατάσταση που επρόκειτο να δημιουργηθεί από την υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα την πεζοδρόμηση οδών πέριξ της πλατείας, τη δημιουργία ποδηλατόδρομου και τη μετακίνηση της θέσης στάσης/στάθμευσης της πιάτσας ταξί. Συνέπεια της μη ύπαρξης εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης είναι να εγείρονται θέματα ασφάλειας τόσο από τη χρήση τω πεζοδρόμων και του ποδηλατοδρόμου, στο χώρο υλοποίησης του έργου, όσο και από την υπέρμετρη επιβάρυνση των γειτονικών οδών.

  1. Φθορές από τη χρήση του έργου.

Δεν έχουν αποκατασταθεί έως σήμερα (Φεβρουάριος 2019) οι φθορές του έργου τις οποίες είχε εντοπίσει η ελεγκτική ομάδα κατά τον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού αντικειμένου τον Ιούλιο του 2018, οι οποίες οφείλετο να αποκατασταθούν κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησής του. Υπολείπεται να διενεργηθεί η οριστική παραλαβή του έργου «μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγύησης» σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008, και έως τότε θα πρέπει να έχου αποκατασταθεί όλες οι φθορές του έργου, ιδιαίτερα αυτές που εγκυμονούν τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων.

Περαιτέρω να μας ενημερώσετε για την ακριβή ημερομηνία υποβολής της τελικής επιμέτρησης του έργου από τον ανάδοχο, το χρόνο επιστροφής της εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου και τη τήρηση των προθεσμιών όσον αφορά την οριστική παραλαβή του έργου (άρθρα 35, 74, 75 του Ν. 3669/2008).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως 22/02/2019, με εμπιστευτικό έγγραφο, τις απόψεις σας επί των ανωτέρω, με έγγραφα στοιχεία τεκμηρίωσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και είναι εφικτό.

Με εντολή Ειδικού Γραμματέα

Κ. Αντωνόπουλος

Ι. Μαρίνης

Χρ. Σπηλιωτόπουλος

Επιθεωρητές, Ελεγκτές

Δημόσιας Διοίκησης

Οι τρεις σελίδες του ου ντοκουμέντου-φωτιά που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα ο «Η». Οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης ζητάνε από το δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση και τις Υπηρεσίες να τους δώσουν εξηγήσεις για το έργο ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας, οι οποίες να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr